1. Algemeen/ gegevens

De maatschappelijke zetel van Sara Minoodt, hierna aangeduid als ‘Sara Minoodt’, voor alle communicatie en eventuele toegelaten (terug)zendingen, is:

  • Adres: Wellekensstraat 23, 9300 Aalst
  • Ondernemingsnummer: 0696.751.988
  • E-mail: info@saraminoodt.be

2. Toepassing

Elke aankoop geldt als aanvaarding door de koper van deze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere voorwaarden uitgaande van de koper, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

 

3. Prijzen en betaling

De vermelde prijzen zijn in euro en inclusief BTW maar exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden berekend bij het uitchecken op basis van de bestemming. We houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling.

Betaling is mogelijk via directe bankoverschrijving. De bestelling is slechts definitief of het bestelde product wordt slechts verzonden na ontvangst van de betaling.

Onze facturen zijn ten laatste betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 12% per jaar. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 10 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.

Facturen worden enkel per aanvraag uitgekeerd aan rechtspersonen (B2B). Consumenten worden hiervan uitdrukkelijk uitgesloten en kunnen bijgevolg geen factuur aanvragen.

 

4. Offertes en aanvaarding van de bestelling

Sara Minoodt is slechts gebonden door een bestelling nadat deze uitdrukkelijk door haar werd bevestigd of nadat een aanvang werd genomen met de uitvoering ervan.

Alle door Sara Minoodt verstrekte informatie omtrent producten en prijzen en de bestellingsbevestiging, worden opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en vergissing.

Sara Minoodt stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de koper verschuldigde bedragen. Sara Minoodt behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst.

 

5. Levering

Sara Minoodt is een éénmanszaak, en dus een slow shop. Elke bestelling wordt zo spoedig mogelijk verwerkt. Conform het Wetboek Economisch Recht betreft de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de betaling. Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de koper.

In het geval dat een door u besteld product niet op voorraad zou zijn, verplichten wij ons ertoe u binnen vijftien dagen na het doorgeven van de bestelling hiervan per email op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aan u geleverd kan worden.

Sara Minoodt doet alles binnen haar mogelijkheid om de vermelde levertijden te respecteren. Sara Minoodt neemt echter geen verantwoordelijkheid voor leveringen die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending.

Producten worden uitsluitend geleverd in die landen waarvoor de website de levering toestaat, nl. België en Nederland.

De koper dient een bestaand en correct leveringsadres door te geven. Eventuele kosten verbonden aan de opgave van een foutief leveringsadres of het niet afhalen van de bestelde goederen zijn ten laste van de koper.

De transportkosten zijn niet inbegrepen in de prijs – deze worden apart berekend vóór het bevestigen van de bestelling, als volgt:

  • België: €4,00 incl. BTW
  • Nederland: €10,00 incl. BTW

Sara Minoodt heeft het recht om de bestelde producten naar eigen inzicht in aparte zendingen te leveren.

Wanneer de levering naar oordeel van Sara Minoodt moeilijk of onmogelijk zou blijken, worden de reeds door de koper betaalde sommen terugbetaald, met uitsluiting van elke interest, kost of schadevergoeding.

 

6. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van Sara Minoodt tot de volledige betaling van het bedrag, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Elke gebeurlijke kost om de goederen terug te nemen, zijn ten laste van de koper.

 

7. Klachten

Alle goederen worden voor verzending gecontroleerd door Sara Minoodt. De koper is steeds verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken. Mochten er toch klachten zijn, contacteer je ons (schriftelijk of via mail op info@saraminoodt.be) zo snel mogelijk en, om ontvankelijk te zijn, ten laatste binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen.

De koper heeft het recht om een niet opgeloste klacht binnen de 12 maanden en via arbitrage voor te leggen aan een geschillencommissie. Sara Minoodt is niet verplicht om haar medewerking te verlenen aan dergelijke procedure.

 

8. Waarborg/ garantie

Als consument heb je uiteraard recht op een vrijwaring voor verborgen gebreken en de in het B.W. voorziene wettelijke garantie, beiden mits de waarborg tijdig wordt ingeroepen en een aankoopbewijs kan worden voorgelegd.

De wettelijke garantie is van toepassing, mits de goederen niet werden verwerkt en voor zover ze correct werden gebruikt en behandeld. Sara Minoodt zal oordelen of de garantie kan worden toegepast overeenkomstig de wettelijk voorziene bepalingen.

Sara Minoodt is nooit aansprakelijk voor gevolgschade of schade aan derden – bij elke aanvaarde vorm van schade is de verantwoordelijkheid van Sara Minoodt bovendien uitdrukkelijk beperkt tot de vervanging van het product, indien mogelijk door een gelijkaardig product van gelijke waarde, dan wel, naar keuze van Sara Minoodt, teruggave van de betaalde prijs.

 

9. Herroepingsbeding indien verkoop op afstand (uitsluitend B2C)

Vergissen is menselijk! – overeenkomstig boek VI WER heeft de koper het recht om bij een verkoop op afstand (via de webshop dus) aan Sara Minoodt mee te delen dat hij de koop wenst te herroepen, zonder opgave van reden doch op voorwaarde dat dit schriftelijk of via e-mail aan info@saraminoodt.be wordt meegedeeld binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Hierbij is het aan de koper om aan te tonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht en moet hij volgende gegevens duidelijk meedelen aan Sara Minoodt:

  • De vermelding van volgende drie data, namelijk de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt
  • Naam en adres van de klant
  • Handtekening klant

De goederen dienen in originele staat, verpakking en met alle ontvangen toebehoren op eigen risico en kosten en op straffe van verval van het herroepingsrecht binnen de 14 dagen na die melding terugsturen naar Sara Minoodt, Wellekensstraat 23, 9300 Aalst, België en een retour document aanvragen via info@saraminoodt.be.

Sara Minoodt zal de goederen nakijken en beslissen of de herroeping al dan niet kan worden aanvaard. Bij aanvaarding worden de hoofdsom en de initieel betaalde kosten binnen de 14 dagen na ontvangst vergoed aan de koper, behoudens andere afspraak door gebruik van het initieel door de koper gekozen betalingsmiddel. De verzendkosten voor het retourneren zijn ten laste van de koper.

Sara Minoodt heeft het recht om een waardevermindering te verrekenen indien zij vaststelt dat de goederen werden gebruikt voor meer dan het louter vaststellen van de aard, de kenmerken of de werking ervan.

Goederen die op maat gemaakt zijn voor de koper (dus ook op aangeven van de klant gemaakte creaties), verbruiksgoederen, goederen die kunnen bederven of omwille van de hygiëne niet meer kunnen worden verkocht, worden niet teruggenomen en de koper kan zich daarvoor dus niet beroepen op het herroepingsbeding.

 

10. Overmacht

Sara Minoodt is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij haarzelf, hetzij haar leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

 

11. Bewijs

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen et garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met het geldende privacy- en cookiebeleid, consulteerbaar via onze website.

 

12. Verwerking persoonsgegevens

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van deze voorwaarden digitale bestanden als bewijs (bv.: e-mail, opgeslagen data omtrent de bestelling, …).

 

13. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met Sara Minoodt worden beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. De rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn exclusief bevoegd.