Algemene voorwaarden maatwerk

Art. 1: Voorwerp

1.1 Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt met de “Verkoper” bedoeld: “Sara Minoodt”, een eenmanszaak met geregistreerd adres te Wellekensstraat 23 B-9300 Aalst, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0696.751.988. Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt met “Koper” bedoeld: de klant/Koper van Diensten (zoals hierna gedefinieerd) aan de Verkoper overeenkomstig deze huidige algemene voorwaarden.

1.2 Onverminderd de toepasselijkheid van eventuele bijzondere voorwaarden van de Verkoper, die voorrang hebben op de huidige algemene voorwaarden, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op elke prestatie en/of dienstverlening (hierna gezamenlijk de “Diensten”) door de Verkoper aan de Koper onder enige overeenkomst of akkoord tussen de Verkoper en de Koper (“Overeenkomst”).

1.3 Tenzij anders bedongen tussen de Verkoper en de Koper zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de Overeenkomst. Deze hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de Koper. De eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

1.4 In geval van tegenstrijdigheid tussen de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden primeren deze algemene voorwaarden, tenzij de offerte uitdrukkelijk van de algemene voorwaarden afwijkt.

1.5 De Overeenkomst wordt onmiddellijk gesloten door het overmaken door de Koper van de ondertekening van de offerte aan de Verkoper of van enig ander orderbevestiging dat gebaseerd is op de offerte van de Verkoper, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn.

Art. 2: Betalingsvoorwaarden

2.1 Op alle prijzen geldt de btw-regeling van 21%, tenzij anders aangeduid. Deze prijzen zijn ook exclusief taksen, druk-, verpakkings-, verplaatsings- en transportkosten, tenzij anders bepaald.

2.2 Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de Verkoper. Betaling dient te gebeuren binnen de termijn dewelke staat vermeld op de orderbevestiging. Bij gebrek aan dergelijke vermelding dient betaling contant te gebeuren binnen de 30 dagen na factuurdatum. De Diensten zullen onmiddellijk gefactureerd worden vanaf de datum waarop de Diensten de lokalen van de Verkoper verlaten.

2.3 De Verkoper behoudt zich het recht voor Diensten niet te leveren zo lang enige verschuldigde bedragen onder enige overeenkomst met de Koper niet (volledig) betaald werden, met inbegrip van eventuele nog verschuldigde nalatigheidsintresten en forfaitaire schadevergoedingen zoals hierna bepaald.

2.4 In geval van niet of onvolledige betaling van een factuur is de Koper automatisch en zonder ingebrekestelling interest verschuldigd op de niet betaalde bedragen aan de intrestvoet zoals bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vermeerderd met zeven procentpunten en met een minimum van 12% op jaarbasis vanaf de datum dat deze bedragen verschuldigd zijn tot op het ogenblik van volledige betaling.

2.5 Daarenboven is in geval van niet (volledige) betaling van de verschuldigde bedrag(en), boven de op dat ogenblik verschuldigde bedragen en naast de verderlopende nalatigheidsinterest automatisch en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro per factuur, onverminderd het recht van de Verkoper om bijkomende schadevergoeding te eisen indien hij een grotere schade bewijst.

2.6 In geen geval heeft de Koper het recht om enige bedragen die (beweerdelijk) verschuldigd zijn door de Verkoper aan de Koper af te zetten tegen enige bedragen die (beweerdelijk) verschuldigd zijn door de Koper aan de Verkoper.

2.7. Alle belastingen en taksen van welke aard ook, welke zouden verschuldigd zijn in het kader van of naar aanleiding van de uitvoering van de opdracht, zijn ten laste van de Koper.

Art. 3: Levering van Diensten

3.1 De door de Verkoper opgegeven uitvoerings- of leveringstermijnen voor Diensten zijn louter indicatief. Het overschrijden van de voorziene uitvoerings- of leveringstermijn kan onder geen enkele voorwaarden de verbreking van de Overeenkomst met zich meebrengen. Elke vertraging in de uitvoering of levering waarvan de Verkoper kennis zou krijgen, zal evenwel zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht worden aan de Koper. Wijzigingen in de bestellingen hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke uitvoerings- of leveringstermijnen vervallen .

3.2 De Koper zal bij levering onmiddellijk de Diensten inspecteren en zal binnen de 7 dagen na de levering schriftelijk zijn bezwaren overmaken aan de Verkoper, waarna de Verkoper overeenkomstig zijn interne procedure de bezwaren van de Koper zal onderzoeken en de Koper onverwijld zal informeren over de verdere afhandelingsprocedure.

3.3 De Verkoper heeft het recht de levering van de Diensten op te schorten indien enige door de Koper verschuldigde bedragen i.v.m. de betrokken of andere orderbevestigingen niet volledig betaald zijn tot het moment van volledige betaling van alle openstaande bedragen. De Verkoper heeft eenzelfde opschortingsrecht indien de Verkoper om de ene of de andere reden twijfelt aan de kredietwaardigheid van de Koper en/of indien blijkt dat de Koper redelijkerwijs niet kredietwaardig (genoeg) is, rekening houdende met de door hem geplaatste bestelling zoals opgenomen in de orderbevestiging.

Art. 4: Annulering van de bestelling – niet ingaan op een voorstel/offerte

4.1. Na het terug overmaken door de Koper van de ondertekende offerte, opgesteld door de Verkoper, of op schriftelijke wijze de aanvaarding ervan bevestigd te hebben, waarna de Overeenkomst tot stand komt, heeft de Koper geen mogelijkheden meer tot annuleren van de bestelling tenzij anders bepaald in de overeenkomst.

4.2. In geval van niet-aanvaarding van een voorstel of een ontwerp uitgaande van de Verkoper, blijft de Koper 100% van de voorgestelde prijs verschuldigd indien de Koper toch gebruik maakt of toelaat gebruik te maken van de van de Verkoper ontvangen gegevens/voorstel/ontwerp of een deel ervan.

4.3. Indien de klant beslist om de samenwerking stop te zetten met de Verkoper, zonder deze hiervan tijdig te verwittigen en hiertoe een gegronde reden aan te halen, dan blijft het door de Verkoper reeds geleverde werk verschuldigd. Hiertoe zal een afrekening worden opgemaakt door de Verkoper. Indien er nog geen concrete prijsafspraken gemaakt waren tussen partijen zal voor de reeds geleverde prestaties een uurtarief van €50 in rekening gebracht worden. Ook zal de reële kostprijs van het reeds gebruikte of bestelde materiaal, in uitvoer van de opdracht, aan de Koper aangerekend worden en door deze verschuldigd zijn.

Art. 5: Eigendomsvoorbehoud

De Diensten, daarin begrepen de geleverde materialen, werken, voorstellen van ontwerpen en/of creaties van de Verkoper, blijven eigendom van de Verkoper tot ze volledig betaald zijn. Indien de Koper om welke reden dan ook nog enige nalatigheidsintresten en/of forfaitaire schadevergoedingen verschuldigd is aan de Verkoper, zal de eigendom van de Diensten pas overgaan van zodra deze nalatigheidsintresten en/of forfaitaire schadevergoedingen integraal voldaan werden door de Koper.

Art. 6: Aansprakelijkheid

6.1 De Verkoper is niet aansprakelijk voor enig abnormaal gebruik van de Diensten, daarin begrepen de voorstellen van ontwerpen, werken, geleverde materialen en/of creaties van de Verkoper, veroorzaakt door enige daad, nalatigheid of fout van de Koper of enige derde.

6.2 In elk geval is de totale aansprakelijkheid van de Verkoper ten aanzien van de Koper beperkt tot de prijs van de Diensten die aanleiding gaven tot de schade, zoals aangerekend aan de Koper. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ongeacht of de handeling of nalatigheid gesteld is door de Verkoper of een aangestelde van de Verkoper, ongeacht het toepasselijke aansprakelijkheidsregime met inbegrip van, maar niet beperkt tot, contractuele aansprakelijkheid, aquiliaanse aansprakelijkheid, foutloze aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, en zelfs in geval van zware fout van de Verkoper en bovendien in geval van zware en opzettelijke fout van haar aangestelden.

6.3 De Verkoper is niet aansprakelijk voor verschillen in kleur of vorm of andere verschillen bij de levering van de Diensten t.o.v. de beschrijving ervan gegeven door de Koper bij de bestelling van deze Diensten.

Art. 7: Overmacht

De Verkoper is niet aansprakelijk tegenover de Koper voor enig verlies of schade welke zou geleden worden door de Koper en welke rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van het feit dat de uitvoering van de Overeenkomst wordt verhinderd, bemoeilijkt, vertraagd, ingetrokken of economisch onrendabel wordt gemaakt omwille van omstandigheden of gebeurtenissen waarover de Verkoper redelijkerwijze geen controle heeft, met inbegrip van doch niet beperkt tot elektronisch inbraak onder welke vorm ook, staking, lock-out, arbeidsgeschillen, panne van installaties of machines, overstroming, droogte, extreme weersomstandigheden, mechanische defecten, software van derden, moeilijkheid of verhoogde kost om werklieden, materialen of transport te bekomen, stakingen of vertragingen bij een leverancier van de Verkoper of leveringsweigering door een leverancier van de Verkoper, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen (m.i.v. faling van elektriciteit, telecommunicatie of internet), ongeacht het feit of deze omstandigheden in kwestie door de Verkoper hadden kunnen worden voorzien of voorkomen.

Art. 8: Beëindiging

8.1 De Verkoper heeft het recht de Overeenkomst per aangetekende brief met onmiddellijke ingang en van rechtswege te beëindigen indien de Koper in gebreke blijft één of meerdere van de essentiële verplichtingen van de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden, na te leven of indien enige door de Koper verschuldigde bedragen i.v.m. deze of vorige bestellingen bij de Verkoper niet volledig betaald zijn, en dit onverminderd enige andere rechten van de Verkoper waaronder zijn recht om schadevergoeding te eisen.

8.2 Indien de Koper failliet wordt verklaard, uitstel van betaling vraagt, ontbonden wordt of met schuldeisers gerechtelijke of buitengerechtelijke schikkingen treft, heeft de Verkoper het recht om de Overeenkomst te beëindigen met onmiddellijke ingang of om volledige voorafgaandelijke betaling of andere garanties te eisen van de Koper voor de levering.

Art. 9: Intellectuele eigendomsrechten

De Verkoper is en blijft alleen eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten (merkrechten, rechten op de handelsnaam, auteursrechten, octrooirechten, enz.) alsook van de knowhow m.b.t. de Diensten van de Verkoper, tenzij de Verkoper en de Koper anders overeengekomen zijn in een geschreven overeenkomst. De verspreiding van informatie m.b.t. de Verkoper en/of de Diensten omvat onder geen enkel beding de overdracht van enig recht van de Verkoper aan de Koper, en geen enkele licentie noch enig ander recht m.b.t. de intellectuele eigendomsrecht wordt geacht te zijn toegekend, tenzij de Verkoper en Koper anders overeengekomen zijn.

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper zal de Koper zich onthouden van enig gebruik van de beeldmerken, logo’s, afbeeldingen, domeinnamen en andere intellectuele eigendom waarvan het gebruik exclusief aan de Verkoper toebehoort. De Verkoper behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen jegens de Koper voor elke overtreding van deze bepaling, met een forfaitair minimum van 2.500 euro per vastgestelde inbreuk op deze bepaling, onverminderd alle andere rechten die de Verkoper in dat verband kan laten gelden jegens de Koper.

De door de Verkoper gerealiseerde creaties mogen door de Koper slechts gebruikt worden in het raam van de overeenkomst die ze met de Verkoper hebben afgesloten.

Art. 10: Persoonsgegevens

De door de Koper aan de Verkoper verstrekte gegevens en persoonsgegevens, worden opgenomen in een gegevensbestand, dat door de Verkoper, of door derden waarop de Verkoper voor deze doeleinden een beroep doet, wordt aangewend voor administratieve doeleinden van de Verkoper alsmede voor het inlichten van de Koper over de huidige of toekomstige diensten, goederen, promoties en dergelijke meer van de Verkoper. De persoonsgegevens van de Koper (met inbegrip deze van contactpersonen van de Koper) worden verwerkt door de Verkoper als verantwoordelijke van de verwerking. De Koper als natuurlijke persoon heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct marketing. Indien hij deze rechten wenst uit te oefenen, dient hij een verzoek in die zin te versturen aan de Verkoper per gewone post of per email.

Art. 11: Slotbepalingen

11.1 Indien enige bepaling van de Overeenkomst of een deel van dergelijke bepaling ongeldig wordt verklaard, zal dit geen effect hebben op de overblijvende bepalingen van de Overeenkomst of het resterend gedeelte van de bepaling. Beide partijen zullen in dergelijk geval de ongeldig verklaarde bepaling(en), of delen ervan, vervangen door een nieuwe bepaling(en) die zo nauw mogelijk aansluit(en) bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen en van de Overeenkomst.

11.2 Geen enkel verzuim of nalatigheid van een der partijen om de bepalingen of voorwaarden van de Overeenkomst af te dwingen of na te leven, houdt een afstand van dergelijke bepalingen of voorwaarden in.

11.3 De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van Dendermonde zijn bevoegd om kennis te nemen 

%d bloggers liken dit: